Axhtergrond Verli
Iemand met grafieken op tablet
15 februari 2021

BTW en e-commerce: nieuwe regels binnen de EU

Wie aan webshopverkoop of e-commerce doet, moet rekening houden met allerlei wettelijke verplichtingen en formaliteiten – meer daarover hier. In dit artikel focussen we op het btw-aspect van e-commerce.

De toenemende digitalisering van de verkoop van goederen en diensten brengt de nood aan vereenvoudiging van de btw-verplichtingen voor ondernemers met zich mee. Met ingang van 1 januari 2021 zouden nieuwe btw-regels in de Europese Unie van kracht worden voor e-commerce (afstandsverkopen), maar omwille van de coronaproblematiek is dat uitgesteld tot 1 juli 2021.

Deze maatregelen, ook wel “het btw-pakket voor elektronische handel” genoemd, hebben als doelstelling het btw-stelsel voor de online verkoop van goederen te vereenvoudigen en te moderniseren, alsmede btw-fraude aan te pakken. Deze regels zijn enkel van toepassing op verkopen door ondernemers aan particulieren (B2C) die in de EU zijn gevestigd, niet op verkopen aan andere ondernemingen (B2B).

Zoals vermeld geldt de nieuwe regeling pas over een kleine 12 maanden. Gelet op de toenemende populariteit van webshops is het echter goed dat u nu al weet wat u te wachten staat.

1. Afschaffing van de lokale drempelbedragen voor afstandsverkoop en invoering van twee drempelbedragen voor kleine e-commerce ondernemingen

Onder de huidige regeling is de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten binnen de EU belastbaar in de EU-lidstaat waar de goederen geleverd worden. Dat is echter enkel het geval indien de lokale drempels voor afstandsverkopen worden overschreden en de leverancier instaat voor het transport of het transport op een of andere manier faciliteert, alsook in het geval de leverancier (bij niet-overschrijding van de drempel) uitdrukkelijk opteert voor de toepassing van de btw in de lidstaat van aankomst.

Per 1 juli 2021 worden die lokale drempelbedragen afgeschaft. Dat betekent dat ondernemers al vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zijn in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. Enkel de handelaars die voor minder dan 10.000 EUR intracommunautaire B2C verkopen verrichten kunnen er nog voor opteren de btw van de lidstaat van vestiging toe te passen.

2. Uitbreiding van MOSS (Mini-One-Stop-Shop) naar OSS

Onder de huidige regeling moeten afstandsverkopers zich verplicht voor btw registreren in de lidstaten waar zij de drempel van afstandsverkopen overschrijden en moeten zij lokale btw-aangiftes indienen.

Ondernemingen die telecommunicatie-, televisie- en elektronische diensten leveren binnen de EU, kunnen vandaag reeds gebruik maken van het mini één loket systeem (MOSS of Mini-One-Stop-Shop). De MOSS-regeling laat hen toe slechts in één lidstaat btw-aangiften in te dienen en btw te betalen, nl. in de lidstaat van vestiging (voor de EU ondernemingen) of in de lidstaat van identificatie (voor de niet-EU ondernemingen). Daardoor moeten zij zich niet in elke lidstaat waar zij diensten leveren registreren voor btw-doeleinden. Helaas kunnen afstandsverkopers nog geen gebruik maken van die regeling, maar daar komt verandering in.

De MOSS-regeling wordt, als alles goed gaat, per 1 juli 2021 uitgebreid tot alle soorten B2C-diensten die online worden aangeboden, alsmede tot afstandsverkopen van goederen binnen de EU.

E-commerce bedrijven kunnen dan de buitenlandse btw afdragen via een OSS-aangifte in één lidstaat.

Ook voor goederen van buiten de EU, kent de MOSS-regeling een uitbreiding.

De afstandsverkoop van goederen die ingevoerd worden uit derde landen met een waarde van maximaal 150 EUR, wordt aan btw onderworpen in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen, terwijl de invoer zelf van btw is vrijgesteld.  De leverancier die daarvoor kiest, zal dan de verschuldigde btw moeten aangeven in MOSS, meer bepaald “invoer OSS” of I-OSS.

De I-OSS is niet verplicht, maar bij niet toepassing zal de invoer onderworpen zijn aan btw. De online verkoper kan er dan voor kiezen om de invoer-btw door de klant te laten betalen (dat gebeurt in de praktijk via tussenkomst van een douane-agent).

3. Afschaffing van de btw-vrijstelling voor invoer van kleine zendingen

Onder de huidige btw-regeling zijn normaliter alle goederen die worden ingevoerd in de EU onderworpen aan btw. Zendingen van geringe waarde (maximaal 22 EUR) die uit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU verzonden worden, zijn  evenwel vrij van btw.

De uitzondering voor invoer van goederen met een geringe waarde wordt afgeschaft.

Gevolgen voor de praktijk

Behoudens de vereenvoudiging voor kleine ondernemers, brengt de nieuwe regeling een gelijkschakeling van alle afstandsverkopen, daar die verkopen belast zijn in het land van aankomst van goederen. Daarbij is het niet van belang bij welke leverancier in de EU de particulier goederen aankoopt.

De OSS en I-OSS regelingen dragen bij aan vereenvoudiging voor ondernemers die onderworpen zijn aan de afstandsverkoopregeling.

Wat betekent dit nu voor u?

Heeft u een webshop? Dan bekijken wij als boekhoudkantoor samen met u of u aan deze regeling al dan niet voldoet. Vraag dus zeker achter een adviesgesprek als u hier meer info over wenst of als u denkt dat u al dan niet hieronder valt.

Ook interessant